Regulamin bloga

&1 Zakres Regulaminu i definicje

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Bloga www.robimyremont.com.pl prowadzonego przez Administratora.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Właściciel – właścicielem Bloga prowadzonego pod adresem internetowym www.robimyremont.com.pl jest firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Administrator – administratorem Bloga prowadzonego pod adresem internetowym www.robimyremont.com.pl jest firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora znajdująca się pod adresem internetowym: www.robimyremont.com.pl poświęcona szeroko rozumianej tematyce budowlanej, umożliwiająca Użytkownikom zapoznawanie się tekstami i innymi materiałami oraz wyrażanie Komentarzy (opinii).
 6. Komentarz – opinia wyrażona w formie wypowiedzi pisemnej przez Użytkownika do Artykułu opublikowanego na Blogu.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga czytająca lub komentująca opublikowane Artykuły oraz Komentarze innych Użytkowników.
 8. Artykuł – materiały opublikowane na Blogu do których zalicza się artykuły napisane przez Autorów, artykuły sponsorowane, reklamy.
 9. Autor – osoba fizyczna, która stworzyła Artykuł.

& 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin bloga jest zgodny jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 2. Usługi oferowane przez Właściciela za pośrednictwem Bloga polegają na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do Artykułów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Bloga.
 3. Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny jak również Artykuły publikowane przez Administratora oraz Autorów podlegają ochronie prawnej.
 4. Użytkownik może komentować opublikowane Artykuły. Użytkownik Bloga publikując Komentarze na Blogu wyraża zgodę na publikację przez Administratora imienia (pseudonimu).
 5. Komentarz może zostać opublikowana przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka lub imienia i adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod Artykułami opublikowanymi przez Administratora.
  Komentarz pojawi się na Blogu w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.
 6. Użytkownikowi Bloga przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji Komentarza zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką Artykułów oraz innych materiałów opublikowanych na Blogu. Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii według własnego uznania.
 9. Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Bloga ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkowników. Komentarze krytyczne skierowane pod adresem Autorów, oferty produktowej bądź pod adresem Administratora lub Właściciela powinny opierać się na faktach i być poparte merytorycznymi argumentami. Użytkownik ma obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad współżycia społecznego.
 10. Administrator oraz Autorzy nie są stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.
 11. Właściciel, Administrator oraz Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Komentarze publikowane przez Użytkowników.
  Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Bloga oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela, Administratora oraz Użytkowników.
 12. Zabrania się umieszczania treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

& 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych Użytkowników jest Właściciel Bloga. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji – wyrażenia opinii.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: biuro@robimyremont.com.pl
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

& 4 Prawa autorskie

 1. Artykuły opublikowane na Blogu przez Administratora i Autorów pochodzą ze źródeł, które Właściciel lub Administrator uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Właściciel, Administrator oraz Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.
 2. Żaden fragment Artykułu jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Właściciela i podania źródła publikacji. Zarówno publikacje na Blogu, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.
 3. Artykuły, artykuły sponsorowane reklamy i inne materiały informacyjne zamieszczone na Blogu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

& 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin każdorazowo jest udostępniany w Serwisie, a także przesyłany do Użytkownika na jego prośbę.
  Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Blogu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z Bloga będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami. Zobowiązują się one ponadto działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy mediacja okaże się nieskuteczna, ewentualny spór będzie rozpoznany przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Właściciela.
 3. Właściciel oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Nie ponoszą również odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Bloga, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie na Blogu komunikatu.