Regulamin Newslettera

& 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Właściciel – właścicielem Bloga prowadzonego pod adresem internetowym www.robimyremont.com.pl jest Firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Administrator – administratorem Bloga prowadzonego pod adresem internetowym www.robimyremont.com.pl jest Firma Kazen Krystyna Juszczuk Buszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 4/1, posiadającą NIP 543-14-79-010, Regon 369019930 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora znajdująca się pod adresem internetowym: www.robimyremont.com.pl poświęcona szeroko rozumianej tematyce budowlanej, umożliwiająca Użytkownikom zapoznawanie się tekstami i innymi, zamieszczonymi materiałami oraz wyrażanie Komentarzy (opinii).
 5. Newsletter – elektroniczna forma informacji dystrybuowanej za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów zawierająca informacje o nowych Artykułach, mogąca zawierać informacje marketingowe oraz handlowe.
 6. Artykuł – materiały opublikowane na Blogu do których zalicza się artykuły napisane przez Autorów, artykuły sponsorowane, reklamy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin godny jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz zapisu do Newslettera.
 4. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter
 5. Administrator będzie przekazywał Informacje o nowych Artykułach oraz informacje reklamowe i handlowe.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: biuro@robimyremont.com.pl
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Litwy. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.